Gaja Mani, Gaj Mukta

Gaja Mani, Gaj Mukta

Very Small Size, Gaj Mukta, Elephant Pearl
Large, Gaj Mukta, Elephant Pearl
Gaj Mukta, Elephant Pearl
Small, Gaj Mukta, Elephant Pearl
Gaj Mukta, Elephant Pearl
Small, Gaj Mukta, Elephant Pearl
Large, Gaj Mukta, Elephant Pearl
3 Piece Set, $999 for 9 Piece Set, Gaj Mukta, Elephant Pearl